Qui som?

El lloc web www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona és de titularitat de l’Associació _____________ , restant reservats tots els drets sobre el seu ús i explotació de forma exclusiva per part de la titular.
L’Associació ____________________ és una entitat sense ànim de lucre, amb número C.I.F. _________ i número de Registre d’Associacions _______________, amb domicili a ____________ de 080 ___ Barcelona. El seu objectiu és ser interlocutor del barri davant els organismes públics, la promoció d’activitats socials i culturals, la millora de les relacions entre els veïns, la conservació i manteniment del barri, així com vetllar per la conservació de la seva memòria històrica.

Què trobareu al lloc web?

L’Associació _____________ és accessible en dues modalitats, una presencial i un altra online.
Per contactar amb nosaltres de forma presencial ens trobareu al carrer _____________________— de 080____ Barcelona, dins dels horaris de dilluns a divendres de ___ a _____ als matins i de ________ a ______ a la tarda, dissabtes de _____ a ___ als matins.
Podreu accedir a aquest lloc web tots els dies de l’any, les 24 hores del dia. Hi podreu trobar el contingut que fa referència al projecte col·laboratiu Memòria Visual del barri Gòtic i que te com a objectiu principal la recuperació de la memòria històrica visual del barri.
També hi podreu trobar les activitats que es programen per fer la captació de la documentació que faci referència a la memòria històrica del nostre barri i activitats lúdiques i socio-culturals que tinguin com a finalitat fer un apropament d’aquest arxiu als nostres veïns.

Sobre el projecte de Memòria Visual de La Teixonera

L’Associació ______ assumeix, com a responsable directa, l’enriquiment i manteniment del projecte “Memòria Visual del barri Gòtic”, que consisteix en l’arxiu i conservació de documentació històrica del barri, tant en la seva modalitat fotogràfica com en la modalitat audiovisual.
L’aportació documental és feta pels mateixos veïns, institucions, entitats del barri i arxius municipals. Aquest projecte neix amb una clara vocació de ser enriquit al llarg del temps per tots aquells veïns i veïnes que així ho vulguin. També les institucions barrials i arxius municipals col·laboren en aquest arxiu amb l’aportació d’aquells documents fotogràfics i / o audiovisuals de la vida quotidiana del barri que conserven.
Sobre els arxius del projecte
Les fotografies i documents audiovisuals són aportats pels veïns i per les institucions municipals, conservant-ne una còpia l’arxiu municipal. Els documents són cedits a l’Associació ________ per tal de ser digitalitzats i poder ser incorporats en un fitxer de lliure accés al públic.
Els propietaris de les imatges i documents audiovisuals que col·laboren en el projecte en conserven la seva titularitat i propietat intel·lectual, cedint a l’Associació_______ els drets d’imatge sobre el document, única i exclusivament amb caràcter informatiu, d’estudi i difusió dins de les activitats i publicacions tant en paper com digitals. Totes les accions de difusió de les imatges que pugui dur-se a terme no tindran mai un caire comercials. Qualsevol altra ús que se li vulgui donar haurà de ser autoritzat de forma expressa pel seu propietari.
Un cop rebem la documentació, se’n fa una classificació pel nom i cognoms o el nom de la institució que la presenta; s’associa a un número de telèfon mòbil i un correu electrònic amb la finalitat de preservar-ne la titularitat i poder posar-nos-hi en contacte en cas que sigui necessària una autorització expressa extraordinària fora dels usos que se li dona a la documentació rebuda.

Aportació documental

Podreu fer aportació de la documentació fotogràfica o audiovisual del que disposeu en qualsevol moment. L’Associació _____ prèvia signatura d’un document d’entrega, procedirà a la seva digitalització retornant-ne l’original.
Podeu participar fent aportació de la vostra documentació digitalitzada o dirigint-vos a la nostra adreça de correu electrònic memoriavisual_(nom del barri) @gmail.com.
Haureu de llegir el document de cessió i, un cop acceptades totes les condicions, podreu fer-nos l’enviament. En cas que hi hagi alguna mena d’error amb l’enviament per motius tècnics o pel volum dels arxius enviats, recomanem que feu servir el correu electrònic _______________ @gmail.com per tal de fer-nos-ho saber i trobar la manera més adient per fer la transferència documental.
Excepcions als drets de supressió sobre les imatges o documents audiovisuals
Les imatges i documents audiovisuals que hagin estat cedides estan protegides per l’excepció als drets de supressió segons el Reglament de Protecció de Dades 679/2016 de 27 d’abril. En aquest sentit, un cop acceptada la cessió dels drets sobre imatges o continguts audiovisuals, aquests quedaran protegits pel seu interès arxivístic, públic, d’investigació, estadístic i històric.

Consulta documental

Tots els usuaris web podran consultar, qualsevol dia de l’any, la documentació que és penjada de forma pública al nostre lloc web. També teniu la possibilitat de fer comentaris sobre les imatges i els documents audiovisuals per tal d’enriquir la seva descripció i història.
L’administrador del lloc web es reserva el dret a valorar si els comentaris afegits poden atemptar contra els drets de les persones i decidir publicar-ne o no el seu contingut.
Totes les imatges podran ser compartides a les xarxes socials de Facebook, Twitter, Google +, WhatsApp i Telegram, amb la única condició de no ser explotades comercialment. Qualsevol canvi que vulgueu fer sobre l’ús de les fotografies i els documents audiovisuals haurà de ser consultat per l’usuari mitjançant el nostre correu habilitat: ________ @gmail.com .